Docker 0x01: Introduction

Docker là gì ? Docker là một nền tảng ứng dụng dựa trên các container, cho phép nhà phát triển xây dựng, đóng gói và chạy ứng dụng trên các container. Docker cho phép các ứng dụng được đóng gói cùng với các thư viện và các tài nguyên khác trong một container duy nhất, giúp tăng cường tính di động và độc lập của ứng dụng. Sẽ có một số các thuật ngữ mà có thể sẽ khó hiểu, mình sẽ cố gắng giải thích vào phần sau ở 0x02 - Khái niệm cơ bản....

<span title='2023-04-20 21:45:36 +0700 +0700'>Thursday, April 20, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;8 phút&nbsp;·&nbsp;Kunniii

Các khái niệm cơ bản - Phần 1

Giới thiệu Kotlin là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, chủ yếu sử dụng trong lập trình ứng dụng di động (android). Kotlin là 1 dạng cải tiến từ Java, với các khái niệm về kiểu dữ liệu tương tự như Java nhưng khắc phục được các lỗi mà Java đang mắc phải. Cú pháp nhanh gọn và tiện lợi hơn. Hôm nay mình sẽ đi qua 1 số kiến thức cơ bản có trong Kotlin....

<span title='2023-04-19 19:08:18 +0700 +0700'>Wednesday, April 19, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;6 phút&nbsp;·&nbsp;Kaiz, Hung Phu

0x00 - My Reference

Reference All content written in this bash directory is referenced from the book Learn Bash The Hard Way. If you want to read about bash, head to my bash categories. I hope you have a good time reading my posts. Thank you!

<span title='2022-07-06 15:41:36 +0700 +0700'>Wednesday, July 6, 2022</span>&nbsp;·&nbsp;1 phút&nbsp;·&nbsp;CodeChoVui, Kunniii, a10-01a

0x04 - Functions

Functions Khai báo một hàm. fn function_name() { } Một chương trình có thể có nhiều hàm. fn main() { another_function(); } fn another_function() { println!("Hello!"); } Function Parameters Tạo một function với các parameters. fn main() { print_value(14); print_value(20); add_2_number(5, 10); add_2_number(7, 18); } fn print_value(value: i32) { println!("The given value is: {}", value); } fn add_2_number(a: i32, b: i32) { println!("{} + {} = {}", a, b, a+b); } Kết quả sẽ là...

<span title='2022-07-06 09:03:24 +0700 +0700'>Wednesday, July 6, 2022</span>&nbsp;·&nbsp;2 phút&nbsp;·&nbsp;CodeChoVui, Kunniii, a10-01a

0x03 - Rust Concept

Biến - Tính thay đổi Mặc định khi tạo một biến, biến đó không thể được thay đổi giá trị. Để tạo một biến có thể thay đổi được giá trị, hãy làm như sau: fn main() { let mut x = 5; } Khác nhau giữa biến và hằng số Hằng số luôn luôn không thể thay đổi giá trị, do đó từ khóa mut sẽ không dùng được trong trường hợp này....

<span title='2022-06-26 10:54:47 +0700 +0700'>Sunday, June 26, 2022</span>&nbsp;·&nbsp;5 phút&nbsp;·&nbsp;CodeChoVui, Kunniii, a10-01a