Cách đổi hostname trên Linux

Cách đổi hostname trên Linux Có hai cách đó là dùng lệnh hostnamectl hoặc hostname Trước hết, kiểm tra hostname bằng lệnh hostname hoặc hostnamectl nguye@ubuntuserver ~> hostname ubuntuserver nguye@ubuntuserver ~> hostnamectl Static hostname: ubuntuserver Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 357a9dfc1b6d4093ab6332a64287c078 Boot ID: d94544ee41f742a8b62928f535a0fad0 Virtualization: vmware Operating System: Ubuntu 22.04.2 LTS Kernel: Linux 5.15.0-72-generic Architecture: x86-64 Hardware Vendor: VMware, Inc. Hardware Model: VMware Virtual Platform Dùng lệnh hostnamectl Dùng lệnh hostnamectl để thay đồi hostname, ở ví dụ này, mình sẽ đổi thành ubuntu-shuffle....

<span title='2023-05-30 00:39:52 +0700 +0700'>Tuesday, May 30, 2023</span>&nbsp;·&nbsp;1 phút&nbsp;·&nbsp;Kunniii